Hva er ergoterapi?

”Alt mennesket gjør er aktivitet. Aktiviteter varierer gjennom livet og, fra person til person. Gjennom aktivitet utvikler vi oss selv, påvirker og påvirkes av våre egne omgivelser. Det er en nær sammenheng mellom aktivitet og helse. Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring av aktiviteter kan gi helseproblemer. Det er denne sammenhengen som er utgangs- punktet for all ergoterapi”.

Tilrettelegging
Ergoterapeut praktiserer ergoterapi, som er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å red_6utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Ergoterapi utøves i hjemmet, på skole, arbeid eller fritid. 
Ergoterapi fremmer helse gjennom aktivitet og støtter mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuten anvender aktiviteter direkte i behandling og opptrening, og indirekte ved å tilrettelegge for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler. Ergoterapeuten gir råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse.

Motivasjon
Ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes motivasjon og muligheter for å leve det livet den enkelte selv ønsker å leve. Tiltakene tar sikte på å fremme aktivitet, deltakelse, tilhørighet og tilfredshet.
 Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetsstap. Kartlegging av menneskers ønsker for eget liv, aktivitetsvaner, interesser samt kroppslige og mentale forutsetninger for handling, danner grunnlaget for all ergoterapi. I tillegg vurderer ergoterapeuten hvordan omgivelsene hemmer og fremmer menneskers aktivitet